7/11/12

ή πρώτα χάνεται η τέχνη και μένουν τα σύμβολα; ή πρώτα χάνονται τα σύμβολα και μένει η τέχνη;