1/2/08

star-wars-tele- wars

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/JB01Ak02.html
όταν έβλεπα το star wars δεν το είχα φανταστεί ποτέ πως θα γινόταν έτσι, δική μου βλακεία:...do not tell the whole story of the expanding air war. Lolita Baldor of the Associated Press reported recently
...δεν λένε ολόκληρη την ιστορία του πολέμου που εξαπλώνεται στον αέρα. Η Lolita Baldor του Associated Press έγραφε πριν λίγο καιρό
that "the military's reliance on unmanned aircraft that can watch, hunt and sometimes kill insurgents has soared to more than 500,000 hours in the air, largely in Iraq".
ότι "οι στρατιωτικοί βασίζονται στα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη που μπορούν να παρακολουθούν, να κυνηγούν και μερικές φορές να σκοτώνουν insurgents, που έχουν πετάξει περισσότερες από 500.000 ώρες, κυρίως στο Ιράκ ".
The use of such unmanned aerial vehicles (UAVs), including Hellfire-missile armed Predators,
Η χρήση τέτοιων τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων (UAV), συμπεριλαμβανομένων των Predators (αρπακτικό) οπλισμένα με πύραυλο Hellfire,
doubled in the first 10 months of 2007 - with Predator air hours increasing from 2,000 to 4,300 in that period.
διπλασιάστηκε τους πρώτους 10 μήνες του 2007 - με τις ώρες στον αέρα των Predators να αυξάνονται από 2.000 σε 4.300 σε εκείνη την περίοδο.
The army alone, according to Baldor, now has 361 drones in action in Iraq. The future promises much more of the same.
Ο στρατός μόνο, σύμφωνα με Baldor, έχει τώρα 361 drones (κηφήνες πρβλ. star wars) εν ενεργεία στο Ιράκ. Στο μέλλον προβλέπονται πολλά περισσότερα από αυτά.
(American military spokespeople and administration officials have, over the years, decried Iraqi and Afghan insurgents for "hiding" behind civilian populations
(Οι αμερικανοί στρατιωτικοί ανώτεροι υπάλληλοι επί των δημοσίων σχέσεων και της διοίκησης, έχουν επικρίνει, κατά τη διάρκεια των ετών, τους ιρακινούς και αφγανούς insurgents (αντικαθεστωτικούς) για "ότι κρύβονται" πίσω από πλήθη πολιτών
- in essence, accusing them of both immorality and cowardice. When such spokespeople do admit to inflicting "collateral damage" on civilian populations,
- στην ουσία, κατηγορώντας τους και για την ανηθικότητα και για δειλία Τι στιγμή που οι επί των δημοσίων σχέσεων παραδέχονται τις "παράλληλες ζημίες" στους πολίτες,
they regularly blame the guerrillas for making civilians into "shields". And all of this is regularly, dutifully reported in the US press.
κατηγορούν τους αντάρτες ότι κάνουν τους πολίτες "ασπίδες". Και όλα αυτά κανονικά, με αίσθηση καθήκοντος παρουσιάζονται στον αμερικανικό Τύπο.
On the other hand, no one in our world considers drone warfare in a similar context,
Από την άλλη, κανένας στον κόσμο μας δεν βάζει τον πόλεμο με τα drone σε παρόμοιο πλαίσιο,
though armed UAVs like the Predators and the newer, even more heavily armed Reapers are generally "flown" by pilots
εν τούτοις οπλισμένα UAV (τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια) όπως τα Predators και τα νεώτερα, ακόμη πιο βαρύα οπλισμένα Reapers (θεριστής) γενικά "καθοδηγούνται" από χειριστές
stationed at computer consoles in places like Nellis Air Force Base outside Las Vegas.
που κάθονται σε κονσόλες υπολογιστών που βρίσκονται πχ στη βάση Πολεμικής Αεροπορίας Nellis έξω από το Las Vegas.
It is from there that they release their missiles against "anti-Iraqi forces" or the Taliban, causing civilian deaths in both Iraq and Afghanistan.)
Από εκεί εκτοξεύουν τα βλήματα τους ενάντια στις
"αντι-ιρακινές δυνάμεις" ή τους ταλιμπαν, προκαλώντας
θανάτους σε πολίτες και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.)
As one American pilot, who has fired Predator missiles from Nellis, put it:
Ένας αμερικανικός "πιλότος", που έχει εκτοξεύσει βλήματα με το Predator από τη βάση Nellis, ελεγε:
I go from the gym and step inside Afghanistan, or Iraq ... It takes some getting used to it.
Βγαίνω από τη γυμναστήριο και μπαίνω μέσα στο Αφγανιστάν, ή το Ιράκ... Θέλει λίγο να το συνηθίσεις.
At Nellis you have to remind yourself, "I'm not at the Nellis Air Force Base.
Στη βάση Nellis πρέπει να θυμίζεις στο εαυτό σου ότι "δεν είμαι στη βάση Πολεμικής Αεροπορίας Nellis.
Whatever issues I had 30 minutes ago, like talking to my bank, aren't important anymore."
Ο,οτιδήποτε ζήτημα είχα πριν 30 λεπτά πριν, όπως την επικοινωνία με την τράπεζά μου, δεν είναι έχει σημασία πια."
To American reporters, this seems neither cowardly, nor in any way barbaric, just plain old normal.
Στους αμερικανικούς δημοσιογράφους, αυτό δεν φαίνεται ούτε δειλό, ούτε από καμιά άποψη βαρβαρικό, αλλά απλό και κανονικό.
Those pilots are not said to be "hiding" in distant deserts or among the civilian gamblers of Caesar's Palace.
Αυτοί οι "πιλότοι" δεν λένε πως κρύβονται σε μακρινές ερημιές ή ανάμεσα σε πολίτες-παίκτες του καζίνου Caesar's Palace.